2020. február 1-jétől módosult a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.), melyhez kapcsolódóan 2020. február 29-én hatályba lépett a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) kormányrendelet (továbbiakban: Ápt. vhr.) és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 28/2020. (II. 28.) kormányrendelet.

Az Ápt. szerint az egyszerűsített honosítás egyik alapvető törvényi feltétele a középszintű magyar nyelvtudás igazolása. Ennek értelmében, a kommunikációnak kétoldalúnak kell lennie, azaz mind a megértésnek, mind a kifejezőkészségnek középfokon kell állnia.

A magyar nyelvtudás vizsgálatánál nem elvárt, hogy a kérelmező irodalmi nyelven beszéljen, így nem jelent akadályt az esetlegesen tájszólásban, esetenként törve történő kommunikáció. Az elvárt nyelvtudás szintjének megítélésénél alapvető szempont, hogy a kérelmező legalább a mindennapi élethez és ügyintézéshez szükséges kommunikáció szintjén értse és beszélje a magyar nyelvet, képes legyen a kapcsolatteremtésre, fel tudjon tenni, illetve meg tudjon válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a hétköznapi kommunikációt jellemzik.

A kérelmező az eljárás végén az állampolgársági eskü során kinyilvánítja Magyarországhoz való hűségét, ígéretet tesz az Alaptörvény, és a törvények tiszteletben tartására. A nyelvtudás ellenőrzése során feltérképezhető az is, hogy a magyar nemzeti és történelmi jelképeketünnepeket a kérelmező ismeri-e. Az egyszerűsített honosításnak, valamint a visszahonosításnak ugyan nem feltétele az alkotmányos alapismeretekből tett vizsga, azonban a Magyarországgal összefüggő alapvető kérdések megválaszolása a kérelmező Magyarországhoz való kötődésének fontos kifejezőeszköze.

A magyar nyelvtudás szintjének további mérési eszköze a formanyomtatvány magyar nyelven történő kitöltése, továbbá a saját kézzel írt magyar nyelvű önéletrajz is.

A kérelemnyomtatványon a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli, a kérelmet átvevő konzul pedig aláírásával tanúsítja, hogy a kérelmező nyelvtudását ellenőrizte, és a kérelmező a magyar nyelvet érti, beszéli.

A törvény módosítása által bevezetett további szigorítás az, hogy a korlátozottan cselekvőképes személyek esetében nem lehet eltekinteni a magyar nyelvtudás vizsgálatától és igazolásától, ettől csak a cselekvőképtelen személyek mentesülnek.

A cselekvőképes, valamint a korlátozottan cselekvőképes kérelmező magyar nyelvtudásának ellenőrzése először a kérelem átvételekor történik. Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontja alapján feltételezhető, hogy az állampolgársági eskü időpontjáig a cselekvőképtelen kiskorú a 14. életévét betölt, esetében a magyar nyelvismeret vizsgálata és igazolása minden esetben indokolt. (A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a 13. életévüket már betöltött kiskorúak nyelvtudását szintén ellenőrizni kell.)

A magyar nyelvtudás ellenőrzése nem egy adott időpillanatra korlátozódik, a magyar nyelvtudás a törvény értelmében a honosítási, visszahonosítási eljárás bármelyik pillanatában vizsgálható.  Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének pillanatától a honosított magyar állampolgár a magyar szervek előtt magyar állampolgárként jelenik meg, így minden magyar hatósággal folytatott ügyintézésnél a kérelmező kizárólag a magyar nyelvet használhatja.

Az Ápt. módosítása szerint a magyar állampolgárság rosszhiszemű, a hatóság megtévesztésével történő megszerzése esetén a magyar állampolgárság húsz éven belül visszavonható. (A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.) Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eskütétel napjától számított 20 évig bármelyik magyar hatóság ügyintézője jelentheti a honosított magyar állampolgárt, ha az ügyintézés során úgy ítéli meg, hogy a honosított nem beszél középfokú szinten magyarul. Ebben az esetben a honosított magyar állampolgárságát visszavonják.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) kormányrendelet melléklete új formanyomtatványokat rendszeresített a klasszikus és az egyszerűsített honosítás kérelmezésére, a magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozatra és az állampolgársági esküről készült jegyzőkönyvre. Az új formanyomtatványokat a 2020. február 29-e után benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.